فرهادحسینی دانش آموزکشتی گیروزن 60کیلو گرم ازدبیرستان شبانه روزی پسرانه شهیدوثاقتی شهرخنجین  درمسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان درجزیره قشم به فینال راه یافت.

علیرغم حذف کلیه کشتی گیران استان مرکزی دراین سری ازمسابقات ،فرهادحسینی دانش آموزکشتی گیروزن 60کیلو گرم ازدبیرستان شبانه روزی پسرانه شهیدوثاقتی شهرخنجین  درمسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان درجزیره قشم خوش درخشیدوامروزبابرگزاری چندکشتی جانانه وشکست حریفان به فینال مسابقات راه یافت.قراراست فینال این وزن بین فرهادحسینی ویک کشتی گیردیگرازاستان مازندران برگزارشودکه نفراول به مسابقات آسیایی راه خواهدیافت.اهالی بخش وشهرخنجین ومدیریت مجتمع آموزشی وپرورشی شهیدیوسفی ومدیرودبیران ودانش اموزان دبیرستان شهیدوثاقتی برای این کشتی گیرقهرمان آرزوی توفیق وموفقیت دارند.این توفیق ورزشی تاکنون دربین دانش آموزان ساکن درخنجین بی سابقه بوده است .همچنین اززحمات مربی فهیم وکشتی بلدکشتی گیران خنجین جناب آقای سیدحجت اله چناری تقدیروتشکرمی شود.