شهرستان فراهان و بخش خنجین رو ز جمعه بیست و یكم بهمن میزبان استاندار مركزی خواهند بود به نظر می رسد  با توجه به اینكه فراهان و خنجین در زمان مهندس شعبانی فرد ارتقا یافته مردم این شهرها  استقبال خوبی از ایشان داشته باشند