به گزارش خنجین دیلی همزمان باراهپیمایی یوم الله 22بهمن درسرتاسرمیهن اسلامی مردم ولایتمدارشهرخنجین ازساعت 10صبح امروزباتجمع درچهارراه ولیعصر(عج)بطرف محله محمودآبادومسجدامام حسین (ع)درضلع غربی خنجین حرکت کردند.درادامه شرکت کنندگان به سمت مسجدچهارده معصوم (ع)ادامه مسیردادندودرپایان درپارک عمومی وجلومسجدجامع جمع شدندکه بخشدارخنجین ضمن تمجیدازحضورحماسی اهالی محترم دراستقبال ازاستانداروهیئت همراه درروزگذشته ومراسم امروزمطالبی درخصوص 22بهمن 57وتحلیل اوضاع فعلی، ازمردم خواست آرمانهای رهبرکبیرانقلاب حضرت امام خمینی (ره)راپاس بدارندوازمنویات پیامبرگونه رهبرفرزانه انقلاب حضرت آیت اله امام خامنه ای مدظله العالی بهره ببرند.درادامه قطعنامه مراسم قرائت شدوحضاردرپایان هربندباشعارالله اکبرخامنه ای رهبرآن را تاییدمی کردند.درپایان مراسم آدمکهای اوباماونماداسرائیل وآمریکابه آتش کشیده شدکه مقررگردیدبه تهیه کنندگان آدمکها،جوایزی اهداء شود .درمراسم امروزشرکت کنندگان ضمن حمل پرچم بزرگ و خوش رنگ جمهوری اسلامی بصورت دسته جمعی  ،تراکتهایی بامضامین مرگ برآمریکا مرگ براسرائیل مرگ برانگلیس مرگ برمنافقین وکفار،پلاکاردهایی باموضوع 22بهمن، باشعارهای کوبنده نسبت به استکبارجهانی به سرکردگی آمریکا واسرائیل ومنافقین اعلام انزجارنمودند.دراین مراسم پرشکوه بخشدارخنجین ،برخی مسئولین ادارات بخش،فرهنگیان ودانش آموزان ،بسیجیان وروحانیون، حوزه مقاومت ولیعصر(عج)وپاسگاه انتظامی واقشارمختلف ازپیروجوان شرکت نمودند.لازم به ذکراست اهالی خونگرم خنجین یک روز قبل جمعه(90/11/21)دریک مراسم پرشکوه وهمه جانبه ازاستاندارمحترم ،نماینده محترم مجلس،معاون محترم  استاندار،تعدادی ازمدیران کل؛فرماندارفراهان ومسئولین ادارات شهرستان استقبال نمودند.