گردهمایی بزرگ حامیان مهندس داود محمدی 

زمان پنج شنبه ساعت هشت شب

مكان مسجد جامع خنجین

سخنران مهندس داود محمدی كاندیدای نهمین

 دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه

 تفرش اشتیان و فراهان