برخی دلایل عدم حمایت فراهانی ها از كاندیدای شهرستان اشتیان   

1-موضع گیری های منفی نمایندگان اشتیانی كه در دوره هشتم  مجلس حضور داشتند در مقابل ارتقای فراهان

2-توهین به اعتقادات مردم فراهان از سوی برخی  چهره های اشتیانی

3-حمایت برخی  مخالفان شهرستان شدن فراهان و خنجین از كاندیدای اشتیان

4- حمایت برخی چهره ها  از شهرستانهی اطراف كه در زمان ارتقای فراهان و خنجین مردم را با هویت جعلی فراهانی و خنجینی  در مقابل مجلس و وزارت كشور جمع می كردند از كاندیدای اشتیان  

5-برخورد بد و غیر معقول  با كاندیداهای فراهان در زمان تبلیغات دور اول انتخابات در اشتیان  

6-.............