با درگذشت استاد فتحعلی واشقانی فراهانی غم و اندوه استان مركزی و فراهان را فرا گرفت

روحش شاد راهش پر رهرو باد