یک رئیس جمهور خوب باید ویژگی های یک مدیر ارشد خوب را داشته باشد. صداقت و راستگویی یک از ابتدایی ترین خصوصیات یک رئیس جمهور خوب است. داشتن روحیه تعقل و تفکر خوب و به کار بردن آن در رفتار و گفتار به همان اندازه مهم است.

به عبارت دیگر هر کلامی که از زبان رئیس جمهور خارج می شود، مانند گفتار یک رسانه برتر ملی اثر دارد، که توسط همه رسانه‌ های جهان ارزیابی می گردد. لذا داشتن فط روحیه تفکر و تعقل آکادمیک و یا علمی بودن مهم نیست بلکه بروز محسنات در گفتار و رفتار است برای رئیس جمهور از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد دور اندیشی به معنی نگاه به دور دست ها  و افق ها از دیگر خصوصیات یک رئیس جمهوری است که در مقابل دور اندیشی به معنای نگاه به اطراف و نگرش تا نزدیک ترین فاصله است این دو کلمه به مانند هم نوشته می شوند اما رئیس جمهوری که دور دست را می بیند تا آنکه دور و اطراف خود را می بیند متفاوت است.


حفظ روحیه و قدرت مدیریت بحران و اتخاد تدابیر صحیح در آن زمان ها از دیگر خصوصیات یک رئیس جمهوری خوب است. اگر فردی  در این مقاطع به یک فرافکنی و پیدا کردن فرد یا گروهی برای مقصر جلوه دادن آن تلاش کند رئیس جمهوری خوبی نمی‌تواند باشد. به بیان دیگر یک رئیس جمهوری خوب در مدیریت بحران همواره به دنبال عناصر موثر است نه عوامل مقصر. در عصر حاضر وظیفه شناسی برای رئیس جمهوری کافی نیست و احساس مسئولیت پیگیری نتایج پایدار و بلند مدت از اهمیت ویژه ای برخوردرار است.

 رئیس جمهور خوب به جای تعصب، منطق به جا دارد. او اهل اتحاد است نه اهل اتهام. رئیس جمهور خوب اهل تدبیر است نه اهل تحمیل. او از قانون می‌ترسد نه از افراد. بنابراین رئیس جمهور خوب اعتقاد را دوست دارد نه اعتبار را.

یک رئیس جمهور خوب با انتقاد یاد می گیرد نه اینکه با انتقام آرام گیرد. او همیشه به دنبال برآیند است نه دنبال برائت. رئیس جمهور خوب اهل بهره وری است نه اهل پرده دری. رئیس جمهور خوب پشتیبان است نه اینکه همواره پشیمان باشد. او اهل تدین است نه اهل تکثیر. یک رئیس جمهور خوب پیشرو است و نه پیشگو، اهل تحول است نه اینکه اهل تصور باشد. او طرفدار تفسیر است  و تعبیر را دوست ندارد. او به دنبال تشویق است و نه ایجاد تشویش.

یک رئیس جمهور خوب به دنبال تفاهم است و نه تقابل. بنابراین یک رئیس جمهور خوب، پروژه ها را تمرین می کند و نه اینکه طرحی را تمجید کند. سهم رئیس جمهور خوب ایجاد ثروت است و نه گسترش حسرت. توسعه گر است و نه توصیه گرا، حسابگر است نه حسابرس، همواره  پاسخگوست نه اینکه سوال گریز باشد.

یک رئیس جمهور خوب اهل درایت است و نه اینکه اهل درآمد باشد، جهان بین است نه اینکه دهان بین باشد، لذا ضابطه را دوست دارد نه رابطه را، دقیق است، نه رقیق، اهل سازندگی است و نه سازگاری. سخندان است نه سخنران، پس عالم است نه عامل. او دارای قیمت است یا غیبت و کارگشاست و نه کارگزار. کاشف است نه کاسب.

یک رئیس جمهور خوب متخصص است و نه اینکه متخلص. او متحرک است نه متحجر. متعلم، متفکر و اهل مطالعه است نه اینکه اهل مطالبه باشد و متوقع. او ناطق است، نه ناقل. یک رئیس جمهور خوب هنرمند است نه هنر پیشه و اهل یادگیر ی است تا اینکه اهل یادگاری باشد. او به دنبال آرامش است نه اینکه در پی آرایش باشد.

یک رئیس جمهور خوب اهل تمدن است نه اهل تمکن و روش اشتباه را اصلاح می کند نه اینکه به دنبال انشای خطاها باشد. این در حالی است که یک رئیس جمهور خوب اعتقاد دارد موفقیت یعنی رسیدن به نتیجه دلخواه، نه به دنبال اینکه با توجیه رسیدن به هدف وسیله خود را توجیه کند.

بهمن اخوان، نماینده ادوار پنجم، ششم و هشتم مجلس