بسمه تعالی

88/11/11نقطه عطف درتاریخ خنجین وفراهان

این روزوتاریخ یادآورنقطه عطفی درتاریخ باقدمت خنجین است.خنجین یعنی یک تاریخ بلندوبالا.خنجین یعنی باتاریخی پرشکوه وپرفرازونشیب.خنجین یعنی یادآوریک دوران باشکوه ازدولت ماد.خنجین وآشتیان و وفس یعنی یک ایالت مهم ازایالات متعدددولت ماد.خنجین نقطه ای روشن ودرخشان درخاک پاک ایران زمین است.درگذرزمان طوفان حوادث از ارزشهای آن نکاسته ،درادوارمختلف تاریخ غبارغفلت برچهره آن جاخوش کرده اما هرگزنتوانسته آن رابه بوته فراموشی بسپارد.مردم باصفاوخداجو ومیهمان نوازخنجین،دشتهای وسیع وسرسبز،چشمه های پرآب وجوشان،زمینهای آبی ودیمی حاصل خیزبامحصولات متنوع وباکیفیت،بیابانهای گسترده ،جاده هاوراههای مواصلاتی متعددوموقعیت برجسته واستثنایی جغرافیایی ودههاویژگی های چشمگیردیگردست به دست هم داده تاازخنجین نامی پرآوازه دراذهان برجای گذارد.خنجین درطول جغرافیایی 31و49وعرض جغرافیایی 45و34قرارداردوارتفاع آن ازسطح دریا1800مترمی باشد.


جناب آقای مرتضی سیفی قمی تفرشی درکتاب ارزشمندمروری برجغرافیای تاریخی ساوه چنین آورده است :آوه هفده پاره دیه است و  راوران ،ازناوه ،شمیرم،مرق،وفس وخنجین معظم قرای آن وحقوق دیوانی این نواحی چهارتومان ونیم مقرراست.

سیرتاریخی خنجین درصدسال اخیرنیزفراز و فرود قابل توجهی داشته است.خانواده متمول فرمندکه درارتش رضاخان میرپنج صاحب منصب بوده بافروش سهم خود ازبازارهمدان چشم به اراضی حاصلخیزخنجین دوخته وبااستفاده ازاختلاف محلی اهالی وکشاورزان اقدام به خریدبخشی ازاراضی زراعی نموده ودرادامه باتوسل به روشهای دیگرمابقی اراضی خنجین وحومه را تحت تصرف خوددرمی آوردچه بساخانواده های انگشت شماری که دربرابراین اقدام ازفروش اراضی خودداری وآن را وقف نموده اند.باگذشت زمان تصرف وبه لحاظ آشنایی این خانواده به علوم کشاورزی وایجادمجموعه منظم وسازمان یافته ازتشکیلات زراعی-دامی وباغی به بهره برداری اصولی وبهینه ازاراضی اقدام نموده ودربرهه زمانی اندک تحول قابل توجهی بوجودمی آورند.استحصال 150خروراری بادام ازکوه رکین نمونه ای ازاین موفقیت است.این اقدامات، سرنوشت سیاسی خنجین را به همدان گره زدوچندین دهه این روندادامه داشت تااینکه باطلوع آفتاب انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)تحولات سیاسی جدیدی به وقوع پیوست وعده ای ازاهالی بعدمسافت خنجین همدان را بهانه قرارداده وخواستارالحاق خنجین به اراک شدند.فعالیتهای مختلفی صورت گرفت سرانجام اوایل پیروزی انقلاب اسلامی خنجین بامرکزیت بلوک درنقشه سیاسی اراک جاخوش کرددرآن زمان وفس کهن مرکزیت بخش وفس را عهده داربوداما منطقه وسیع وحاصلخیزبلوک خنجین بدون هیچ تلاشی ازسوی کمیجانیهای پرتلاش دردامانشان قرارگرفت وموقعیت برجسته ای به لحاظ سیاسی وفرهنگی واقتصادی واجتماعی ازنقطه نظر وسعت،جمعیت،روستاهای بزرگ وباقدمت برای منطقه وفس وکمیجان ایجادکردموقعیتی که سرانجام ارتقاء کمیجان به شهرستان را رقم زد .نگاهی گذرابه سرگذشت الحاق خنجین به اراک وکمیجان گویای یک حقیقت ویک ضرب المثل است.اینکه ازقدیم گفته اند:چیزی که بدون زحمت وتلاش به دست آیدقدروارزشی نخواهدداشت.خنجین بادست خود،خودرابه کمیجان(وفس)الحاق نمودواین الحاق منشاءخیرات ومبرات بی شماری شداماچون ناخواسته بودمتاسفانه ازدیدبسیاری ازبزرگواران پوشیده ماند.دوستان بجای تشکرزبانی وعملی واقدام درخصوص پیشرفت وآبادانی بلوک خنجین سعی دربه حاشیه بردن آن را داشتند.امااهالی بعدازالحاق به اراک وکمیجان به صراحت اعلام کردندماخواستارارتقاءبه بخش هستیم.چراکه درغیراینصورت درحاشیه خواهیم بود.امااین خواسته بحق ،منطقی وقانونی و25ساله درنظرعزیزان بیشتربه یک شوخی وطنزشباهت داشت.نگاههای عاقل اندر....گویای این حقیقت تلخ بود.

دلایل خیرخواهی های  خنجین تاریخی برای اطرافیان:

-باالحاق خنجین به قهاوند،قهاوندبه بخش ارتقاء پیداکرد.

-باالحاق خنجین به منطقه وفس(کمیجان)شهرستان را به منطقه هدیه کرد.اعضاشورای اسلامی خنجین جزء اولین نفراتی بودندکه مهرتاییدبرخواسته کمیجان درارتقاء به را شهرستان را زدند.

-باالحاق خنجین به فراهان شهرستان را به منطقه به ارمغان آورد.

صبروتحمل وخیرخواهی وگذشت وایثارخنجین راحدومرزی بود.تلاش 25ساله درراه ارتقاء درمنطقه وفس(کمیجان)باواکنشهای تند،عصبی و...مواجه می شدوهرازگاهی عوارض وتبعاتی نیزبرای اهالی درپی داشت وتمام تلاشهارا عقیم می کرد.شوروحرارت این خواسته در25سال گذشته ضعف وشدت داشت اما به خاموشی نگرایید.خنجین ناامیدنشدامادرطرف مقابل جبهه گیری شدت می یافت تااینکه بی توجهی هاریشه دشتهاوباغهای خنجین راخشکاندو روزبه روزچاههای موتورآب افزایش یافت.جهادتعطیل شد.حوزه مقاومت جمع شد.ازآن همه پروژه های عمرانی سفرهای بابرکت مقام معظم رهبری به استان وریاست جمهوربه استان وشهرستان درمنطقه وسیع خنجین هیچ خبری نبود.ازاعتبارات بودجه ای دراین منطقه خبرکم بود.طرح های توسعه ای وجودنداشت.اتمام طرح بهسازی روستاهای همطرازوپایین ترازخنجین دراراک وکمیجان وخنداب وساروق وداودآبادسالهاپیش اتفاق افتادامااین طرح درخنجین سالهاناقص ماند.آب شرب مردم سالهاتنش زابوداماکسی به فکرحل آن نبود.دریادواره شهدای شهرستان درحضوربیش از200بسیجی مخلص خنجین درحسینیه امام خمینی نام بلندبالای خنجین وشهدایش ازقلم مجری یادواره افتادیعنی کاری بجایی رسیدکه درپاکترین محفل آسمانی تقابل خودنمایی می کرد. اماخداباخنجین یاربودوابروبادومه وخورشیدوفلک دست به دست هم دادندیک شبه تمام نارسائیهاراحل کردندگره هارابازکردندعقده هاراگشودندغبارغلیظ فراموشی راازکتاب قطورتاریخ خنجین باقدمت وباعظمت را زدودند.ودرتاریخ 11/11/88خنجین مرکزبخش بزرگ خنجین شداما درنقشه جغرافیای کهن دیارفراهان ودرجغرافیای سیاسی ایران خوش نقش ونگار سری دربین سر هاشد.ابرهای تیره بی توجهی ،کم توجهی رنگ باخت.دقیقادرسالگردآستانه پیروزی انقلاب اسلامی پیروزی بزرگی برای مردم انقلابی،شهیدپرور،مومن وسخت کوش خنجین رقم خورد.امانبایدفراموش کردکه این موفقیت درسایه :

1-ایمان راسخ به خداوندواینکه خواستن توانستن است وازتوحرکت ازخدابرکت حاصل شد.

2-استاندارمردمی جناب آقای مهندس شعبانی فردنعمتی ازجانب خداوندبرای استان ،فراهان وخنجین دراین تحول بزرگ تاریخی محسوب می شوند.

3-مدیریت عالی،بی نقص ومستمرومداوم جناب آقای دکتربهمن اخوان نماینده کارکشته تفرش ،آشتیان وفراهان درمجلس بخش عمده ای ازاین تحولات راسهم خودساخت.

4- موضع گیری قاطع وشایسته جناب آقای مهندس رجائی نماینده مردمی وانقلابی مردم اراک وکمیجان وخنداب درقبال این ارتقاء ازاذهان مردم انقلابی خنجین پاک نخواهدشد.وایشان درارتقاء خنجین به بخش  نقش عمده ای برعهده داشتند.

5-خستگی ناپذیری ویکدلی مردم ،اتحادوانسجام وهمدلی صورت گرفت.

6-بزرگانی ازاهالی با رهبری وهدایت این خواسته بحق درطول 3دهه نقش بسیارمهمی درنیل به هدف ایفانمودند.

7-نقش پررنگ اهالی درپیگیری اموردرسطح استان وشهرستان ونقش خنجینی های ساکن تهران درتجمع مقابل مجلس شورای اسلامی،ریاست جمهوری،وزارت کشورو...درپیگیری خواسته معقول ،هیچگاه ازحافظه تاریخی مردم خونگرم خنجین پاک نخواهدشد.

8-در ارتقاء روستای خنجین به شهر که چندی پیش توسط هیئت محترم دولت به تصویب رسید مردم شهر خنجین از زحمات مهندس شعبانی فرد استاندار استان مرکزی،ونیز از تلاشهای مجدانه ودلسوزانه دکتر صلاحی نماینده منتخب مردم بخش خنجین صمیمانه قدردانی مینمایند.

9-تجمع وعزیمت بی شماروقابل توجه مردم خنجین وروستاهای اطراف درقالب 40دستگاه اتوبوس به اراک  درآخرین دورسفرریاست محترم جمهوربه اراک درسالن ورزشی شهدای5مرداد  نقطه عطفی درتاریخ استان ،فراهان وخنجین را رقم زد.

گذشته ازتمام مواردفوق نبایدازهمکاری ،همدلی ویکپارچگی وانسجام مردم غیوروانقلابی اهالی شهیدپرورتلخاب،سلیم آباد،کسرآصف،امیرآباد،شیرین آباد،گورچان،درویشان،ضیاآباد،عباس آباد،زنجیران،هفته خانک،چوگان،فردغان،گنجی، ونک،ملک باغی،آرزومند،چاقر...درتحقق آرمان کهن دیارفراهان درارتقاء به شهرستان وارتقاء خنجین تاریخی به مرکزبخش وشهرگذشت.خداوندبه تمام خیرخواهان ومثبت اندیشان خیروبرکت عنایت فرماید.اکنون درسومین سالگرداین تحولات افتخارآفرین وارتقاء عظیم ازلطف وعنایت خداوندتبارک وتعالی وتلاش موثرومستمرمسئولان ودلسوزان ذیربط وتلاش خستگی ناپذیراهالی بخش وشهرخنجین وفراهان سپاسگزاریم.                                                                     

اهالی قدرشناس بخش خنجین

منبع: خنجین دیلی