به نام خدا

رتبه های دانش آموزان خنجینی در مسابقات قرآن و معارف اسلامی به صورت زیر است :


جای قدر دانی از این دانش آموزان را دارد


ردیفنام و نام خانوادگیپایهرشتهرتبه
1سمیرا کیهانهفتمنهج البلاغهاول
2نیلوفر رجبی حرمتاولنهج البلاغهاول
3نرگس آقامحمدیدومنهج البلاغهاول
4معصومه سلطانیچهارمنهج البلاغهسوم
5لیلا امیدیهفتمصحیفه سجادیهسوم
6زهرا حسینینهمصحیفه سجادیهسوم
7فریبا شهبازیاولصحیفه سجادیهسوم
8زهرا صبحیهفتممفاهیمدوم
9ملیکا آقامحمدینهممفاهیمسوم
10فائزه هاشمیاولتفسیراول
11محدثه محمدیدومتفسیراول
12نرگس هاشمیچهارمتفسیرسوم
13مریم یوسفینهمقرائتاول
14زهرا خنجینینهمحفظاول
15فاطمه قاسمیاولحفظاول
16سحر آقامحمدیدومحفظاول
17زهرا یوسفینهماحکاماول
18زهره سلطانیدوماحکامسوم
19زهرا نصیریاولانشای نمازاول
20زهرا محمدیدومانشای نمازاول
21زهرا ضیاییچهارمانشای نمازسومنام ونام خانوادگیرشتهرتبه
علی وصالی محموداحکاماول
علیرضا آشناوراحکام اول
مجید قاسمیقرائتاول
محمد رجبیقرائتاول
علی ارتگلیقرائتاول
امیر محمد وروانیانشای نمازاول
مهدی قاسمیانشای نمازاول
یوسف حسنیمداحیاول
محمد حافظی مقامنهج البلاغهاول
حسین وصالیصحیفهاول
علی الساعدیمفاهیماول
محسن ونکصحیفهاول
حسین ونکاحکامدوم
سجاد بشیریاحکامدوم
رامین جواهری اصلاذاندوم
حمید رضا مرادیمداحیدوم
مجید ونکی فراهانینهج البلاغهدوم
مهدی محمدی پیصحیفهدوم
سجاد دوستیصحیفهدوم
حسن آقا محمدینهج البلاغهدوم
ســید علیرضا موسویحفظسوم
رضا وحدت امینانشای نمازسوم
محمد رضا گلزار مهناذانسوم
رضا وصالی شجاعمداحیسوم
جواد قسمتینهج البلاغهسوم
محمد شهبازی کوشانصحیفهسوم