2014-01-16 10.34.43

خبرگزاری سلام خنجین:

برگزاری کلاسهای آموزشی دامداری توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فراهان برای مجریان طرح های خود کفایی در شهر خنجین .

2014-01-16 10.33.55 2014-01-16 10.34.08 2014-01-16 10.34.43 2014-01-16 12.40.37