2014-03-02 12.31.23

خبرگزاری سلام خنجین:

روز یک شنبه مورخ۱۰/۱۲/۹۲نشست تخصصی شوراهای اسلامی شهرهای تفرش ، آشتیان ، فراهان ، خنجین در سالن جلسات فرمانداری شهرستان فراهان برگزار گردید.

2014-03-02 12.31.23 2014-03-02 12.32.36 2014-03-02 12.32.48