ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمان وقوع بحران در شهرستان فراهان


جلسه اضطراری مدیریت بحران به ریاست فرماندار شهرستان فائض پور واعضای ستاد بحران شهرستان جهت ارزیابی عملکرد دستگاهها در شهرستان فراهان روز شنبه مورخ 92/12/24 در فرمانداری این شهرستان برگزار شد . در این جلسه نحوه خدمات رسانی ومیزان توانمندی ادارات در زمان بحران توسط فرماندار مورد ارزیابی قرار گرفت .