شهرداری خنجین در نظر دارد به استناد شماره 41319 مورخ 93/04/16 استانداری مرکزی تملک دارائیهای سرمایه ای سال ...

شهرداری خنجین در نظر دارد به استناد شماره ۴۱۳۱۹ مورخ ۹۳/۰۴/۱۶ استانداری مرکزی تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۹۳ جهت اجرای آسفالت ادامه بلوار  امام خمینی(ره) و خیابان امامزاده ذوالفقار (ع) واقع در شهرخنجین به صورت امانی و پیمانی به پیمانکاران  واجدشرایط واگذار نماید ، لذا از واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰/۰۸/۹۳ به امور مالی شهرداری خنجین مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

۱- برآورد اولیه پروژه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲- ارائه تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۱۱/۰۰۰/۰۰ ریال الزامیست.

۳- محل دریافت اسناد مناقصه واحد امور مالی شهرداری خنجین می باشد.

۴- ارسال رزومه کاری به همراه مدارک فوق الزامیست.

۵- ارائه گواهینامه صلاحیت راه و باند یا راه و ترابری الزامیست.

۶- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۱۰ می باشد.

**تاریخ بازگشایی روز یک شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.