کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای دختران دبیرستانی شهرخنجین توسط شهرداری این شهر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  برگزار شد.

در این کارگاه ابتدا آشناور شهردار خنجین در خصوص کارکردهای  رسانه ها و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی جوانان سخنرانی و در ادامه سرکار خانم فرمهینی روانشناس اجتماعی به آموزش و مهارتهای زندگی برای شرکت کنندگان پرداختند.