خبرگزاری سلام خنجین

گزارش تصویری از حضور فرماندار محترم شهرستان فراهان ، امام جمعه محترم شهرستان و برخی از مدیران شهرستان در بین عزاداران شهرخنجین در مسجد جامع

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

 

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین

خبرگزاری سلام خنجین